0 елемента

Препарати за водоструйки

Специализирани препарати за почистване с професионални и битови водоструйки

Киселинна пяна за почистване с водоструйка 20 литра

489.00 лв.

Кредитен модул TBI Bank 19.68

Само за 34.55 лв. на месец

Достъпен банков потребителски кредит за покупки на стоки на изплащане

Киселинна пяна за почистване с водоструйка 20 литра

 • Без усилия отстранява силни отлагания и обвивки, като например варовик, ръжда, мазнина, белтъчини, бирен и млечен варовик на плочките, плочките за калиеви печки и контейнери
 • Интензивно въздействие на чистене на всички повърхности поради много стабилният килим от пяна
 • Средство за чистене с пяна под високо налягане
 • Отстранява силни замърсявания от котлен камък, ръжда, мазнини и белтъчини
 • Деликатен към тъканите
 • Създава килим от пяна който дълго издържа
 • Много добри свойства на измиване
 • Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
 • Сепарира бързо мазнини и вода
 • Без NTA
 Активен почистващ препарат, кисел RM 25 Активен почистващ препарат, кисел RM 25 Активен почистващ препарат, кисел RM 25
Количество опаковка (l) 20
Ниво на pH 1,8
Тегло вкл. Опаковка (kg) 22
Размери (Д х Ш х В) (mm) 260 / 237 / 430

Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС

 • H290 Може да бъде корозивно за металите
 • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате
 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/
 • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ
 • P405 Да се съхранява под ключ
 • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби
 • Детски кухни
 • Стени, плочки
 • Почистване на повърхности
 • Автоцистерни за хранителни продукти

Във връзка с COVID-19, бихме искали да Ви информираме, че онлайн магазина ни продължава да работи и взимаме всички възможни мерки за безопасното придвижване на стоки и хора. Можете да се свържете с нас на 0889 89 66 68, office@easyclean.bg и чрез контактна ни форма.

Нашата форма за въпроси

Ако имате въпрос относно нашите продукти, ще се радваме да Ви отговорим!Използвайки този формуляр, вие се съгласявате със съхраняването и обработката на данните от този уебсайт.


Използвайки този формуляр, вие се съгласявате със съхраняването и обработката на данните от този уебсайт.

Използвайки този формуляр, вие се съгласявате със съхраняването и обработката на данните от този уебсайт.